DetachPipe 8.0

DetachPipe 8.0

DataMystic - 1,6MB - Shareware
* Upload large attachments to simplify sharing and get around sender's and recipients' attachment size limitations
* Delete unwanted attachments - via the Recycle Bin so they can be recovered if necessary
* Save attachments - using a filename mask to control where attachments are saved
* Reduce Outlook's PST file size, improving speed and reliability and simplifying backups
* Access attachments blocked by Outlook (.exe, .chm, and more)
* Detach attachments, leaving a clickable hyperlink in place
* Retain the attachment icon on emails for sorting and display purposes
* Re-attach attachments when the email is forwarded, and manually
* Detect duplicate attachments to save space
* Compress attachments to save space
* Set detached attachments to Read-Only to prevent accidental deletion
* Automatically handle incoming attachments (detach, delete)
* Automatically handle outgoing attachments (detach, delete)

Also includes a FREE 10MB email attachment account at http://www.DetachPipe.com

Need to send sensitive attachments? Want to know if they were ever read?

DetachPipe™ makes it easy to send private files like white papers, proposals and résumés, and to track how many times they were read, if ever, and even see if they were deleted before being read.

Just like email, attachments are NEVER public - they are ONLY accessible to the sender and recipients. Just like email, recipients can forward attachments, unless you check the Your Eyes Only™ option, which prevents forwarding. This is ideal for sensitive business documents, and even for developers to send software patches to customers.

What's more, you can email large files without worrying about the recipient's account quota and emails bouncing back, or the technical hassle of copying files to an insecure public site.

Tổng quan

DetachPipe là một Shareware phần mềm trong danh mục Truyền thông được phát triển bởi DataMystic.

Phiên bản mới nhất của DetachPipe là 8.0, phát hành vào ngày 22/03/2016. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 25/08/2007.

DetachPipe đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 1,6MB.

DetachPipe Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho DetachPipe!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
DataMystic
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản